Ekološka odgovornost

Zaštita životne sredine predstavlja odgovornost i deo svakodnevnog života zaposlenih u KESZ Grupi na svim nivoima i na svim poljima delovanja. Ona predstavlja važan deo društvene odgovornosti i partnerskih odnosa sa lokalnom javnošću i javnošću uopšte.

Sve kompanije u okviru grupe su u obavezi da dosledno ispunjavaju sve zakonske zahteve koji se odnose na njihove aktivnosti, proizvode i usluge, zahteve kupaca i sve druge zahteve zainteresovanih strana koji su u kompanijama identifikovani kao obaveze poštovanja regulative.

Sve kompanije u okviru grupe su u obavezi da stalno unapređuju sistem, performanse sistema upravljanja zaštitom životne sredine i kao i sprečavanje zagađenja. Kako bi se smanjili uticaji na životnu sredinu, u proces rada se uvode najbolje raspoložive tehnologije, dobre prakse i više ekološki prihvatljivih materija pogodnih za upotrebu, pod uslovom da je to izvodljivo i prihvatljivo u smislu kvaliteta i finansijskih mogućnosti.

S obzirom na to da smo svesni činjenice da naše poslovanje, proizvodi i usluge i dalje predstavljaju opterećenje za životnu sredinu, preuzimamo potpunu odgovornost za nastale uticaje na životnu sredinu. Motivisana željom da smanjimo ovakve uticaje, svaka kompanija postavlja sopstvene ciljeve u pogledu zaštite životne sredine na osnovu konteksta određene organizacije i njenih aktivnosti. Ako je to primenjivo, kompanije će nastojati da ostvare ciljeve definisane u daljem tekstu:

  • smanjenje potrošnje energije (s obzirom na količinu proizvoda, obim prodaje ili druge razumne jedinice),
  • smanjenje potrošnje vode za piće (s obzirom na količinu proizvoda, obim prodaje ili druge razumne jedinice),
  • smanjenje količine industrijskog otpada (s obzirom na količinu ulaznih materijala ili druge razumne jedinice),
  • smanjenje količine komunalnog otpada (s obzirom na broj zaposlenih),
  • povećanje udela recikliranog materijala (u okviru kompanije ili u drugim kompanijama) pod uslovom da je to izvodljivo i prihvatljivo u smislu kvaliteta i finansijskih mogućnosti,
  • razvijanje proizvoda i usluga sa najmanjim mogućim uticajem na životnu sredinu tokom i nakon njihove upotrebe,
  • stalno podizanje svesti među zaposlenima i obuka za zaposlene i obaveštavanje istih o zahtevima, stanju i postignutim ciljevima u oblasti zaštite životne sredine i
  • promovisanje ekološke svesti kod svih lica koja rade za kompanije u okviru KESZ Grupe.

Zaštita životne sredine je važna za održiv i uspešan razvoj KESZ Grupe, za kvalitetan život zaposlenih i društva kao takvog.